Каса

Описание на услугата

Заплащане на таксата за храна.

Дължимите суми се качват между 1 и 3 число всеки месец.

Как можем да помогнем?

Заплащането на дължимите суми за храна може да направите на касата на ДСП или по банков път: 

Банка: Общинска Банка
IBAN: BG 75 SOMB 9130 3124 0750 00
BIC: SOMB9130

Важно! При превод на таксата по банков път ЗАДЪЛЖИТЕЛНО в основание да се посочат имената на потребителя, за който се заплаща такса. Сумата по превода трябва да е АБСОЛЮТНО ТОЧНА с дължимата.

Цена на услугата

Месечната такса за ползване на услугата "Приготвяне и доставяне на топла и диетична храна"

се определя съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас.

Чл.25. (изм. Протокол № 18/21.12.2020 г.)

(1) (изм. Протокол № 30/20.12.2021 г., изм. Протокол № 46/20.12.2022 г.) Лицата, ползващи услугите в системата на Домашен социален патронаж, дължат месечна такса, съответстваща на реалната издръжка на едно лице.

(2) (изм. Протокол № 30/20.12.2021 г., изм. Протокол № 46/20.12.2022 г.) Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, гориво за разнасяне на храна по домовете и санитарните материали.

(3) (изм. Протокол № 30/20.12.2021 г., изм. Протокол № 46/20.12.2022 г.) Лицата, ползващи Домашен социален патронаж с намалена работоспособност над 51%, установено с експертно решение ТЕЛК/НЕЛК дължат месечна такса с облекчение, включваща месечните разходи за храна.

(4) Месечната такса се внася от потребителите на социалните услуги.

(5) Деца инвалиди, ползващи социални услуги от Домашен социален патронаж, които са под 16-годишна възраст и нямат лични доходи, не заплащат месечна такса.

(6) (нова, Протокол № 30/20.12.2021 г.) При сключване на договор с Домашен социален патронаж за доставка на храна се заплаща авансова вноска храна от 150 лв., която при прекратяване на договора, смърт на потребител или отказ да бъде заплатена, се използва да покриване на последната такса, като остатъчните суми се възстановяват.

Пишете ни

Пишете ни, а нашите специалисти ще се свържат с Вас възможно най-скоро

Свържете се с нас


056/832067

Други услуги

Запознайте се с другите услуги, които предлагаме