Кариери

Свободни работни места

 

I. "СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ" за услугата "Асистентска подкрепа"

"Асистентската подкрепа" е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице, назначено на длъжност "Социален асистент". Максималната продължителност за ползване на социалната услуга "Асистентска подкрепа" от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.

 1. Потребители на социалната услуга са:

- лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

- деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

 1. Място на предоставяне на социалната услуга "Асистентска подкрепа":

- специализираната социална услуга "Асистентска подкрепа" ще се предоставя по настоящ адрес на потребителите.

 1. Работно време: от 08.00 до16.30
 2. Работна заплата: 1062 лв.
 3. Необходими документи, които трябва да бъдат подадени от кандидатите за длъжността "СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ":

- Заявление-декларация /по образец/;

- Документ за самоличност /за справка/;

- Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено основно образование;

- Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, не е лишено по съответния ред от правото да заема определена позиция и не са му налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашното насилие /по образец/;

- Копие на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

- Копие от сертификат/и за извършени обучителни курсове. /ако има/

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да получат на адрес:

гр. Бургас, ул. "Иван Богоров" 20, всеки работен ден от 08.30 ч. до 16.30 ч.;

С одобрените кандидати за заемане на длъжността "Социален асистент" ще бъдат сключени трудови договори на 8-часов работен ден, като един "Социален асистент" ще предоставя подкрепа на минимум 3-ма потребители.

За допълнителна информация: тел. 056/86 23 32.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 II. „ДОМАШЕН САНИТАР“ за услугата "Грижа в дома"

 

Изисквания за заемане на длъжностите:

 • Минимална степен на образование: основно;
 • Описание на длъжността: изпълнение на социално-битови дейности в помощ на потребителите по проекта: смяна на памперс и постелно бельо, къпане, пазаруване, поддържане на хигиена в помещението, което потребителят обитава, в т. ч. разтребване, почистване, миене на съдове и др.; съдействие при приготвяне на храна, съобразно здравословното състояние на лицето;
 • Професионален опит: не се изисква;
 • Специфични изисквания: Умения и нагласи за работа с възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.
 • Работно време: от 8.30 до 17.00 часа
 • Място на работа: в дома на потребителите
 • Работна заплата: 1150 лв.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 III. „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“ за услугата "Грижа в дома"

 • Изисквания относно придобито образование за заемане на длъжността: Висше, степен специалист или професионален бакалавър.
 • Описание на длъжността: Провеждане на медицински процедури в дома на потребителя
 • Специфични изисквания: Да общува добре с възрастни хора и лица с увреждания; Да е позитивна и отговорна; Да обича движението и динамичната работа;
 • Работно време: от 8.30 до 17.00 часа
 • Трудов стаж: не се изисква
 • Работна заплата: 1250 лв.

Потребители са:

 • възрастни хора в невъзможност за самообслужване
 • лица с увреждания;

 Необходими документи за кандидатстване

 1. Заявление - образец
 2. Диплома за завършено образование
 3. Автобиография

Заявленията за кандидатстване по образец ще се приемат в Домашен социален патронаж Бургас на адрес: гр. Бургас, ул. “Иван Богоров“ 20 всеки работен ден от 08.30 до 16:30 часа. За информация: тел. 0879 656613

 

Начин на провеждане на процедурата:

 • Разглеждане на постъпилите документи и събеседване с кандидатите.