Кариери

Свободни работни места

 

I. "СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ" за услугата "Асистентска подкрепа"

"Асистентската подкрепа" е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице, назначено на длъжност "Социален асистент". Максималната продължителност за ползване на социалната услуга "Асистентска подкрепа" от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.

 1. Потребители на социалната услуга са:

- лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

- деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

 1. Място на предоставяне на социалната услуга "Асистентска подкрепа":

- специализираната социална услуга "Асистентска подкрепа" ще се предоставя по настоящ адрес на потребителите.

 1. Работно време: от 08.00 до16.30
 2. Работна заплата: 1062 лв.
 3. Необходими документи, които трябва да бъдат подадени от кандидатите за длъжността "СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ":

- Заявление-декларация /по образец/;

- Документ за самоличност /за справка/;

- Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено основно образование;

- Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, не е лишено по съответния ред от правото да заема определена позиция и не са му налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашното насилие /по образец/;

- Копие на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

- Копие от сертификат/и за извършени обучителни курсове. /ако има/

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидатите могат да получат на адрес:

гр. Бургас, ул. "Иван Богоров" 20, всеки работен ден от 08.30 ч. до 16.30 ч.;

С одобрените кандидати за заемане на длъжността "Социален асистент" ще бъдат сключени трудови договори на 8-часов работен ден, като един "Социален асистент" ще предоставя подкрепа на минимум 3-ма потребители.

За допълнителна информация: тел. 056/86 23 32.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

В изпълнение на Договор BG05SFPR002-2.001-0181-C01 по Проект „Грижа в дома в Община Бургас“, Домашен социален патронаж обявява прием на документи за подбор на следните длъжности:

 • Психолог – 1 работно място.

Място на работа: Домашен социален патронаж при Община Бургас и домовете на потребителите.

 

Описание на задълженията за длъжността „ПСИХОЛОГ“:

 • Извършва психологическа подкрепа, съобразно индивидуалните потребности на възрастните хора и лицата с увреждания.
 • Възстановява и поддържа психичното равновесие.
 • Подпомага процеса на социализация и социално включване.
 • Провежда индивидуални консултации и сесии на потребителите
 • Участва в мобилната работа на екипа.

Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 • Образование – висше, образователна степен бакалавър/магистър.
 • Квалификация - „Психология”.
 • Добри комуникативни умения и умения за работа в екип.
 • Адаптивност и психологическа нагласа за работа с възрастни хора и лица с увреждания.
 • Да познава психологическите особености на възрастните хора и лицата с увреждания и да умее да работи с тях.

Необходими документи:

 • Заявление по образец.
 • Професионална автобиография.
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и удостоверения и сертификати за специализация.
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка и др.

Срок на договора и работно време:

С одобрените кандидати ще бъде сключен срочен трудов договор по реда на чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 15.04.2024 г. с тенденция за удължаване на срока,  на пълно работно време – 8 часа.

Възнаграждение: стартова заплата 1 450.00 /хиляда четиристотин и петдесет/ лева.

 

Начин на провеждане на подбора:

 • Подбор по документи.
 • Провеждане на интервю.

 

Място и срок за подаване на документи:

            Документите се подават в срок до 19.01.2024 г. в Домашен социален патронаж на адрес гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ № 20, всеки работен ден от 08.00 часа до 16.30 часа.

Лице за контакт: специалист „Човешки ресурси“ 0879/656-613.

 

 ==============================================================================================

 

 • Рехабилитатор – 1 работно място.

Място на работа: Домашен социален патронаж при Община Бургас и домовете на потребителите.

Описание на задълженията за длъжността „РЕХАБИЛИТАТОР“:

 • Извършва медицинската рехабилитация включваща дейности по кинезитерапия и физикална терапия, които се извършват съобразно назначенията на лекари-специалист.
 • Диагностицира и при необходимост осъществява индивидуални рехабилитационни и ЛФК програми.
 • Информира и обсъжда с роднините на потребителите, дейностите и състоянието на техните близки.
 • Рехабилитацията е насочена към преодоляване или компенсиране на уврежданията чрез различни средства, а също и намаляване или отстраняване периодите на временна нетрудоспособност.

Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 • Образование – висше, образователна степен бакалавър/магистър.
 • Квалификация- „Кинезетерапия”, „Рехабилитация”.
 • Трудов стаж- не се изисква.
 • Добри комуникативни умения и умения за работа в екип.
 • Да познава психологическите особености на възрастните хора и лицата с увреждания и да умее да работи с тях.

Необходими документи:

 • Заявление по образец.
 • Професионална автобиография.
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен и удостоверения и сертификати за специализация.
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка и др.

Срок на договора и работно време:

С одобрените кандидати ще бъде сключен срочен трудов договор по реда на чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ до 15.04.2024 г. с тенденция за удължаване на срока, на пълно работно време – 8 часа.

Възнаграждение: стартова заплата 1 400.00 /хиляда и четиристотин/ лева.

Начин на провеждане на подбора:

 • Подбор по документи.
 • Провеждане на интервю.

Място и срок за подаване на документи:

            Документите се подават в срок до 19.01.2024 г. в Домашен социален патронаж на адрес гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ № 20, всеки работен ден от 08.00 часа до 16.30 часа.

Лице за контакт: специалист „Човешки ресурси“ 0879/656-613.